Oznamy DHZ

Oznamy DHZ

Usmernenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne.

Vážení občania!

Príchod jari nám aj tento rok prináša nielen nový život a príjemné jarné počasie ale aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. V jarnom období vznikajú v lesnom hospodárstve značné materiálne a ekologické škody, ktoré sú vo väčšine prípadov spôsobené neopatrným a nedbalým správaním ľudí.

Najviac lesných požiarov v roku 2010 bolo zaznamenaných v mesiaci apríl. Počas jarných mesiacov horeli lesy 59 krát, čo je 50 % podiel zo všetkých požiarov lesa za rok 2010. Zásadný vplyv na počet lesných požiarov v uplynulom roku mali priaznivé klimatické podmienky z hľadiska rizika vzniku lesných požiarov v jarných mesiacoch.

Najviac lesných požiarov vzniklo z dôvodu vypaľovania trávy a suchých porastov. Druhou najčastejšou príčinou vzniku lesných požiarov bolo spaľovanie odpadu a odpadkov.

Preto Vás aj týmto spôsobom chceme upozorniť na základné povinnosti fyzických osôb a teda každého občana, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, kde je okrem iného uvedené, že fyzická osoba je povinná:

- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom  vzniku    požiaru   alebo   v čase   zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

 

fyzická osoba nesmie:

- vypaľovať porasty bylin, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Fyzická osoba a teda každý občan má okrem toho aj tieto povinnosti:

- oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,

- sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania,

- ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,

- zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

- vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

- po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi hrozí podľa zákona o ochrane pred požiarmi pokuta až do výšky 331 eur.

Pri tejto príležitosti Vás vážení občania žiadame, aby Ste dostatočnú pozornosť venovali aj pobytu Vašich detí v prírode, kde sú a čo robia. Na záver nám dovoľte vysloviť presvedčenie, že naše upozornenia a rady budú pre Vás všetkých prínosom.

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.