Výberové konanie

Obec Suchá Hora

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štatnej správe školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Suchá Hora 73

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikané požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 31/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

- bezúhonnosť - § 6 ods. I písm. b/ zákona č. 317/2009 Z.z.

- zdravotná spôsobilosť - § 6 ods. I písm. c/ zákona č. 317/2009 Z.z.

- ovladanie štátneho jazyka - § 6 ods. I písm. d/ zákona č. 317/2009 Z.z.

- znalosť práce s PC vítaná

- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

- znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

- flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

- základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- doklad o vykonaní I. atestácie (absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa právnych predpisov/

- doklad o dlžke pedagogickej činnosti

- profesijný životopis

- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strán/

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace/

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 10.06.2016 na adresu: Obec Suchá Hora, 027 13  Suchá Hora 252

- obálku označte heslom: "Výberové konanie ZŠ Suchá Hora - neotvárať"

- termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom rady školy príslušnej základnej školy 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z.z./.

 

Kontakt: Obec Suchá Hora, 027 13  Suchá Hora 252, tel. 043/5397222, 043/539263.

 

V Suchej Hore, 16.05.2016

 

Ing. Miloš Šustek          

starosta obce          

 

 

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.