Pozvánka

P o z v á n k a

Pozývam Vás na štvrté riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

09.09. 2016 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

l.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola uznesenia č. 3/2016 zo dňa 10.06.2016,

4.   Prerokovanie  protestu prokurátora k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Suchá Hora č. 2/2015

5.   Úprava rozpočtu na rok 2016

6.   Žiadosť č. 168/2016, Odkúpenie časti obecného pozemku E-KN č. 13220/4, LV 1078, podľa

      priloženého GP č. 283/14 zo dňa 17.08.2016, o výmere 28m2, Karol Šikyňa, Suchá Hora č. 217, 

 7.  Schválenie darovacej zmluvy pod miestnu komunikáciu na „Lánikoch“, č. p. C-KN 1179/10, 1179/14,

      1179/21,1179/25 podľa LV č. 1827, Ján Šikyňa  a manželka Anna Šikyňová rod. Kendralová, bytom

      Suchá  Hora 411

8.   Správa kontrolóra obce Suchá Hora za I. polrok 2016

9.   Budova bývalej železnice a skladov – informácie o aktuálnom stave

10. Rôzne, informácie starostu obce o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch    

11. Diskusia

12. Záver

 

 

V Suchej Hore 05.09.2016

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.