Klientské centrum Tvrdošín

Ministerstvo vnútra v súčinnosti s Okresnými úradmi v Tvrdošíne a v Námestove v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020 pokračuje v zámeroch a cieľoch z predchádzajúceho obdobia v tzv. „Programe ESO“ (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Štátna správa sa touto formou priblíži k občanom tak, že občan kompletne vybaví agendu štátnej správy na jednom úrade. Podstatou reformy verejnej správy ESO je zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. Jedným z očakávaných dopadov  je odbremenenie občana od zbytočnej administratívnej záťaže (napr. formou tzv. chodenia po úradoch resp. poskytovania duplicitných informácií o sebe viacerým úradom, keď už štátna správa týmito údajmi disponuje).  Prvým krokom k realizácii projektu je zjednodušenie kontaktu občana so štátom, na čo bude slúžiť kontaktné administratívne miesto občana na Hornej Orave (ďalej len „Klientske centrum Tvrdošín“).

Klientske centrum Tvrdošín bude otvorené od 20.09.2016 na adrese

 

Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín.

 

Úradné hodiny klientskeho centra

Pondelok        08,00 – 15,00 hod.

Utorok            08,00 – 15,00 hod.

Streda             08,00 – 17,00 hod.

Štvrtok            08,00 – 15,00 hod.

Piatok             08,00 – 14,00 hod.

V klientskom centre budú zriadenie kontaktné administratívne kancelárie

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – OÚ Tvrdošín, supervízor, podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov,

 

koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, riešenie problémov, námetov, podnetov a pripomienok klientov, usmernenie k žiadostiam, všeobecná podateľňa pre okresný úrad, správa registratúry, poradenstvo pre prihlásenie a registráciu do Elektronického trhoviska.

Pracovisko č. 2 – OÚ Tvrdošín, odbor živnost. podn., odbor cest. dopravy a pozem. komun. OÚ Námestovo

 

ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona, podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia), výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení, oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania, oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti, prvozápis do obchodného registra, obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín, vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané, prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR, prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie, vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona, vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou, povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni, poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

výpis z obchodného registra a poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok inteligentná podateľňa pre odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovisko č. 3 – OÚ Tvrdošín, pozemkový a lesný odbor OÚ Námestovo

 

podateľňa pre pozemkový a lesný odbor OÚ Námestovo. Podateľňa bude k dispozícii každú stredu.

Pracovisko č. 4 – PZ Tvrdošín, OD, vybavovanie dokladov

 

oddelenie dokladov, prijímanie žiadostí o vydanie a vydávanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu, snímanie osoby v súvislosti s vydávaním týchto dokladov a pod.

Pracovisko č. 5 – PZ Tvrdošín, okresný dopravný inšpektorát

 

neobchodný dovoz vozidiel, zápis LPG, invalidná úprava motorového vozidla, zápis cvičného vozidla – Autoškola, pracovné stroje, prestavby a dostavby motorového vozidla, vyradenie neexistujúceho motorového vozidla na základe potvrdenia z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Tvrdošín, uvedené úkony sa vykonávajú na základe rozhodnutia alebo potvrdenia Okresného úradu Tvrdošín

Pracovisko č. 6 – OÚ Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie

 

podateľňa odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Tvrdošín prijíma žiadosti pre oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a poskytuje informácií o životnom prostredí

Pracovisko č. 7 – OÚ Tvrdošín, katastrálny odbor

 

podateľňa, poskytovanie údajov z katastra, spolupráca s geodetmi, osvedčovanie listín a overovanie podpisov, zápis údajov do katastra nehnuteľností sa nachádza v budove OÚ Tvrdošín, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

- Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
-
www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
-
www.minv.sk