Pozvánka

P o z v á n k a

Pozývam Vás na šieste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

16.12. 2016 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

Návrh programu:

l. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia č. 5/2016 zo dňa 22.10.2016,

4. Žiadosť č. 193/2016, zo dňa 14.10.2016, Vladimír Šikyňa a Helena Šikyňová, Suchá Hora 38,

žiadosťo prevod pozemku

5. Zmeny a Doplnok č. 2 – Územný plán Obce Suchá Hora

6. Žiadosť č. 220/2016 zo dňa 12.12.2016, Žiadosť občanov o zabezpečenie detského ihriska v obci

Suchá Hora

7. Žiadosť o zaradenie nových členov do DHZO Obce Suchá Hora, Plán kontrolnej činnosti na I. polrok

2017

8. MŠ s jedálňou – aktuálny stav projektu

9. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015

10. Návrh VZN Obce Suchá Hora č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady.

11. Návrh rozpočtu Obce Suchá Hora na roky 2017-2019

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Záver

 

 

V Suchej Hore 12.12.2016

                                                                                                                                    Ing. Miloš Šustek

                                                                                                                                      starosta obce

                                                                                                                                             v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.