Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Suchej Hore

Výberové konanie na riaditeľa

Materskej školy v Suchej Hore

 

Obec Suchá Hora v zastúpení starostom obce Ing. Milošom Šustekom podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy,  Suchá Hora 1

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

-ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore predškolská pedagogika (plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov)

-pedagogická prax minimálne 5 rokov

-absolvovanie 1. atestácie

-bezúhonnosť

-zdravotná spôsobilosť

-ovládanie štátneho jazyka

-znalosť práce s PC

-komunikačné a manažérske schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o zaradenie do výberového konania

-doklad o vzdelaní (overená kópia)

-doklad o 1. atestácii (overená kópia)

-štruktúrovaný profesijný životopis

-výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

-lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie

-písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

-návrh Koncepcie rozvoja materskej školy.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi zasielajte do 25. augusta 2017 do 12.00 hod., na adresu:

Obec Suchá Hora

027 13  Suchá Hora 252

Obálku označte heslom: „Výberové konanie MŠ Suchá Hora – neotvárať“

Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční formou ústneho pohovoru.

V Suchej Hore: 08.08.2017                                                                Ing. Miloš Šustek

                                                                                                               starosta obce