„Zimné a vykurovacie obdobie“

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE

Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Nastáva čas chladného a sychravého počasia, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje
obydlia. Toto „vykurovacie obdobie“ je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko sa mnohé domácnosti opäť vracajú k vykurovaniu
pevným palivom, čo je spôsobené najmä zdražovaním plynu a elektrickej energie. Komíny,
dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na ich prevádzkovanie,
vykonávanie kontrol, čistenie, ako aj na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však toto
často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V poslednej dobe najviac
požiarov rodinných domov vzniká práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.
Chceli by sme Vás týmto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne
prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:
- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred
pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných
úpravách na telese komína,
- pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch do 50 kW
najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo
vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
- dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej
regulácie),
- vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri
nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť
z nehorľavých materiálov,
- v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa
nachádzať ani v jeho blízkosti,
- komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.)
musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
- komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
- dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
- rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere
ťahu spalín,
- horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových
spotrebičov,
- nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
- podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá
(veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.
Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov
dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.