Pozvánka 2/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

19.12. 2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesenia č. 6/2018 zo dňa 20.10.2018, 1/2018 zo dňa 08.12.2018

 4. Žiadosť č. 225/2018 o pridelenie dotácií na rok 2019 - Základná škola s materskou školou Hladovka

 5. Žiadosť č.242/2018 o finančnú podporu pri oprave Oravského centra mládeže po požiari – V.I.A.C.

     Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

 6. Žiadosť č. 229/2018 o schválenie zaradenia do funkcie v DHZO Suchá Hora

 7. Žiadosť č. 234/2018 o odkúpenie pozemku – Daniela Škvareková, Miroslav Škvarek Suchá Hora 157

 8. Návrh VZN obce Suchá Hora č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne                                      

   odpady a drobné stavebné odpady

 9. Úprava rozpočtu obce na rok 2018

 10. Určenie platu starostu obce

 11. Návrh rozpočtu Obce Suchá Hora na roky 2019-2021

 12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Suchá Hora na roky 2019-

     2021

 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019

 14. Rôzne

 15. Diskusia

 16. Záver

V Suchej Hore 13.12.2018

                                                                                                     Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.