Pozvánka 5/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

21.06. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 4/2019 zo dňa 12.04.2019
 4. Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Suchá Hora – návrh (príloha v elektronickej pošte)
 1. Záverečný účet obce za rok 2018 (príloha v elektronickej pošte)
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Suchá Hora k Záverečnému účtu
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora
 4. Žiadosť č.103/2019 – žiadosť o vybudovanie chodníka (príloha v elektronickej pošte)
 5. Žiadosť č.132/2019, Vladimír Šikyňa, Suchá Hora 38 – žiadosť o vydanie povolenia k predaju (príloha v elektronickej pošte)
 1. Úprava rozpočtu
 2. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 3. Rôzne
 4. Diskusia
 5. Záver

V Suchej Hore 18.06.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.