Voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Suchej Hore v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesenia zastupiteľstva v Suchej Hore,
č. 6/2019 zo dňa 28.06.2019

v y h l a s u j e

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Suchá Hora 16.08.2019

u s t a n o v u j e
Kvalifikačné predpoklady a náležitosti podanej prihlášky.
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 a ods. 1,
musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra predložiť:
1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať – ukončené
minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
2) písomná prihláška musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje – (email, telefón)
b) štruktúrovaný profesijný životopis
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci
Suchá Hora a finančnému úradu
g) súhlas so spracovaním osobných údajov, v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona 428/2002 o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na
riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v Suchej Hore.
Písomná prihláška spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na Obecný úradu v Suchej
Hore najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby, teda do 02. augusta 2019 do 14.00 hod. v
zalepenej obálke na adresu: Obec Suchá Hora, 027 13 Suchá Hora 252, s označením „Voľba hlavného
kontrolóra obce Suchá Hora – Neotvárať!“

V Suchej Hore: 01.07.2019                                                                                  Ing. Miloš Šustek

                                                                                                                                  starosta

                                                                                                                                                                                                                                         

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.