Pozvánka 7/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

16.08. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Návrh programu:

      1. Otvorenie zasadnutia

      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

      3. Kontrola uznesenia č. 5/2019 zo dňa 21.06.2019 a č. 6/2019 zo dňa 28.06.2019

      4. Voľba hlavného kontrolóra obce Suchá Hora na obdobie 2019-2025

      5. Úprava kapitálových výdavkov rozpočtu obce Suchá Hora na rok 2019

      6. Návrh na kúpu nehnuteľnosti rodinného domu č. 248 na parc. CKN č. 737 s prísl. a parcely EKN č.461 od predávajúcich na LV 514 a 1070

      7. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme uzatvorenej 14.03.2011 – vodovod na Hasičskej ulici

      8. Žiadosť č. 176/2019 Stolnotenisového ŠK Suchá Hora – Hladovka o dotáciu na rok 2019 z rozpočtu

          obce Suchá Hora

      9. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch

    10. Rôzne

    11. Diskusia

    12. Záver

V Suchej Hore 13.08.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                               v.r