Pozvánka 8/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na ôsme neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

28.08. 2019 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Návrh programu:

      1. Otvorenie zasadnutia

      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

      3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 - dodatok - zmena č. 1

      4. Rôzne

      5. Diskusia

      6. Záver

 V Suchej Hore 26.08.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                               v.r