Pozvánka 9/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na deviate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

17.10. 2019 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 7/2019 zo dňa 16.08.2019 a č. 8/2019 zo dňa 28.08.2019
 4. Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka – prekladka  NN prípojky - nová budova MŠ -  návrh na schválenie
 1. Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou a Janou Motýľovou, S. Hora – autobusová zástavka na parc. C-KN č. 200 a E-KN č. 136
 1. Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou a Zdenkom Trojanom, S. Hora - na parc. E-KN č. 13186
 2. Správa a dodatok nezávislého audítora za rok 2018
 3. Rozpočtové opatrenia starostu obce č. 1
 4. Schválenie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov a finančného príspevku na Mikuláša pre deti
 1. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 2. Rôzne
 3. Diskusia
 4. Záver

V Suchej Hore 14.10.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                               v.r.