Pozvánka 10/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na desiate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

20.12. 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 9/2019 zo dňa 17.10.2019
 4. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Suchá Hora o miestnych daniach na rok 2020 - návrh

 5. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Suchá Hora o podmienkach určovania a vyberania miestneho

  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh

 6. Úprava rozpočtu na rok 2019

 7. Rozpočet Obce Suchá Hora pre roky 2020-2022 – návrh, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu

  viacročného rozpočtu obce Suchá Hora na roky 2020-2022

 8. Rezervný fond obce Suchá Hora – návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov pre projekt

  „Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora“

 9. Žiadosť č. 250/2019 – Žiadosť o zaradenie nových členov do DHZO Suchá Hora

 10. Žiadosť č. 263/2019 – Základná škola s materskou školou Hladovka, Hladovka 238 – Žiadosť

  o pridelenie dotácie na rok 2020

 11. Žiadosť č. 287/2019 PharmDr. Helena Harmatová, Červeného kríža 130/29, 029 01 Námestovo –

  Žiadosť o vysporiadanie a úpravu spevnenej plochy prístupovej komunikácie k budove zdravotného

  strediska Drosera

 12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020

 13. Diskusia

 14. Záver

V Suchej Hore 17.12.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                               v.r.