Pozvánka

P o z v á n k a

Pozývam Vás na tretie riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

10.06. 2016 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

____________________

 

Návrh programu:

 l.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola uznesenia č. 1/2016 zo dňa 18.03. 2016, 2/2016 zo dňa 13.05.2016

4.   Návrh na schválenie Záverečného účtu za rok 2015

5.   Návrh č. 1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

      obce

6.   Návrh Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Suchá Hora, programovacie obdobie

      2016-2025

7.   Žiadosť č. 77/2016 Valko Miroslav,027 13  Suchá Hora 326, Žiadosť o schválenie prevádzkových

      otváracích hodín

8.   Úprava rozpočtu obce Suchá Hora na rok 2016 

9.   Informácie starostu obce k pripravovaným a prebiehajúcim projektom

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za II. polrok

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

V Suchej Hore 06.06.2016

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                                   v.r.  

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora

Obec Suchá Hora, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Obce Suchá Hora (ďalej aj len ÚPN-O Suchá Hora) obstarávaním Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Suchá Hora.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) stavebného zákona predkladá Obec Suchá Hora Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Suchá Hora na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne pristupný na Obecnom úrade v Suchej Hore v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod., v stredu v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod. a v piatok v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod., po dobu 30 dní od zverejnenia oznamenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN-O na adresu Obecného úradu v Suchej Hore v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada. 

 

Zverejnené 30.05.2016

 

Ing. Miloš Šustek                  

starosta obce                

ÚP zmeny a doplnky č. 1/1/ výkres širších vzťahov
ÚP zmeny a doplnky č. 1/2
ÚP zmeny a doplnky č. 1/3
ÚP zmeny a doplnky č. 1/4
ÚP zmeny a doplnky č. 1/5
ÚP zmeny a doplnky č. 1/6
ÚP zmeny a doplnky č. 1/ schéma zv a vps st.
ÚP zmeny a doplnky č. 1/ textová časť

Procesia na Božie Telo

Vo štvrtok 26. mája 2016, na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, poobede o 16:00 sa v našej obci konala slávnostná svätá omša spojená s procesiou po ulici okolo fary. Počasie nám prialo, dievčatá v kroji pekne ozdobili cestu pred Sviatosťou Oltárnou. Dobrovoľní hasiči niesli zástavy a baldachýn a robili čestnú stráž. Procesia nech je vonkajším prejavom našej viery v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii.

Fotografie: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/1650174

Obecná knižnica

V dnešný upršaný deň sme vyhodnocovali májovú súťažnú aktivitu "Májoví básnici" v ktorej prvé miesto získala Korčeková Lívia, druhé miesto Šikyňová Ema, na treťom mieste sa umiestnili Ogielová Rebeka, Kurňavová Veronika, Kurňavová Katka, Korčeková Diana, Michal Trojan. Bonusovú cenu získala Sonička Krátka, ktorá nám napísala krásnu rozprávku spolu s ilustráciami. Výhercom srdečne gratulujeme.
Na mesiac jún sme pre nich nachystali novú súťažnú aktivitu, ktorou ich bude sprevádzať včielka Maja, ktorá bola nepozorná a v škole nedávala pozor a preto urobila chybu aj pri vyhlasovaní tejto súťažnej aktivity „Hurá na prástnyni so fčielkou Majou“. Úlohou našich čitateľov je nájsť chyby v texte, opraviť ich, vyfarbiť obrázok. 

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.