Voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Suchej Hore v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesenia zastupiteľstva v Suchej Hore,
č. 6/2019 zo dňa 28.06.2019

v y h l a s u j e

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Suchá Hora 16.08.2019

u s t a n o v u j e
Kvalifikačné predpoklady a náležitosti podanej prihlášky.
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 a ods. 1,
musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra predložiť:
1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať – ukončené
minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
2) písomná prihláška musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje – (email, telefón)
b) štruktúrovaný profesijný životopis
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci
Suchá Hora a finančnému úradu
g) súhlas so spracovaním osobných údajov, v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona 428/2002 o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na
riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v Suchej Hore.
Písomná prihláška spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na Obecný úradu v Suchej
Hore najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby, teda do 02. augusta 2019 do 14.00 hod. v
zalepenej obálke na adresu: Obec Suchá Hora, 027 13 Suchá Hora 252, s označením „Voľba hlavného
kontrolóra obce Suchá Hora – Neotvárať!“

V Suchej Hore: 01.07.2019                                                                                  Ing. Miloš Šustek

                                                                                                                                  starosta

                                                                                                                                                                                                                                         

Štatistický úrad

 

 

Zisťovanie EHIS

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Europskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS). Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rodoch 2009 a 2014.

Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovnia  pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených 8000 domácnosti.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovanie domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics,sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 041/5113210 - Ing. Alena Babíková.

 

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.