Uznesenie č.1/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18 .03.2016

UZNESENIE č. 1
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 18.03. 2016
o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora
A 1/2016 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Kontrola uznesenia č. 10/2015 zo dňa 18.12.2015
Ing. Miloš Šustek - starosta obce
2. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
3. Návrh mandátnej zmluvy č. 2/2016
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
B 1/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Celkový program rokovania.
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
2. Predaj časti pozemku evidovaného ako parcela reg. „E“ č. 13221/2 zapísaného na liste
vlastníctva č. 1078 katastrálne územie Suchá Hora v prospech Obce Suchá Hora v celku
a to tej časti, ktorá podľa geometrického plánu č. 78/2015, overeného Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. G1-284/15, dňa 07.09.2015, predstavuje diel 16
o výmere 93 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 393/10 zastavané plochy
a nádvoria 93 m2 v prospech Czeslawy Šikyňovej rod. Lasiakovej, nar. 30.11.1955, trvale bytom
Suchá Hora 144 v celku, za kúpnu cenu vo výške 0,66 EUR/m², čo činí za celú prevádzanú plochu
sumu vo výške 61,38 EUR.
Pozemok parcela reg. „C“ č. 393/10 sa nachádza pri rodinnom dome súpisné č. 144,
postavenom na pozemku parcela reg. „C“ č. 393 v Suchej Hore, vo vlastníctve nadobúdateľa,
a svojim umiestnením a využitým tvorí neoddeliteľný celok so stavbou uvedeného rodinného
domu a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods.
8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
3. Predaj časti pozemku evidovaného ako parcela reg. „E“ č. 13216/1 zapísaného
na liste vlastníctva č. 1078 katastrálne územie Suchá Hora, v prospech Obce Suchá Hora
v celku a to tej časti, ktorá podľa geometrického plánu č. 23/2015, overeného Okresným
úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. G1-63/15, dňa 05.03.2015, predstavuje diel
11 o výmere 6 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 946/11 zastavané plochy a nádvoria 6 m2 v prospech Karola Brnušáka, nar. 08.08.1983 a manželky Márie Brnušákovej rod. Šikyňovej,
nar. 25.08.1988, obaja trvale bytom Suchá Hora 100, v celku, za kúpnu cenu vo výške 0,66 EUR/m², čo činí za celú prevádzanú plochu sumu vo výške 3,96 EUR.
Pozemok parcela reg. „C“ č. 946/11 sa nachádza pri rodinnom dome súpisné č. 317
postavenom na pozemku parcela reg. „C“ č. 946 v Suchej Hore vo vlastníctve nadobúdateľov
a svojim umiestnením a využitým tvorí neoddeliteľný celok so stavbou uvedeného rodinného
domu a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods.
8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
4. Predaj časti pozemku evidovaného ako parcela reg. „E“ 13216/1 zapísaného na liste vlastníctva
č. 1078 katastrálne územie Suchá Hora, v prospech Obce Suchá Hora v celku a to tej časti ktorá
podľa geometrického plánu č. 23/2015, overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. G1-63/15, dňa 05.03.2015, predstavuje diel 1 o výmere 5 m2 novovytvoreného
pozemku parcela reg., „C“ č. 944/3 zastavané plochy a nádvoria 5 m2 v prospech Karola Brnušáka,
nar. 08.08.1983 a manželky Márie Brnušákovej rod. Šikyňovej, nar. 25.08.1988, obaja trvale bytom Suchá Hora 100 v podiele 1/3, v prospech Vladislava Skorušu, nar. 24.07.1952 a manželky Márie
Skorušovej rod. Motýľovej, nar. 23.03.1957, obaja trvale bytom Suchá Hora 120 v podiele 1/3
a v prospech Leopolda Kukuca, nar. 06.03.1967 a manželky Anny Kukucovej rod. Škvarekovej, nar.
25.07.1970, obaja trvale bytom Suchá Hora 203 v podiele 1/3, za kúpnu cenu vo výške 0,66 EUR/m2, čo činí za celú prevádzanú plochu sumu vo výške 3,3 EUR.
Pozemok parcela reg. „C“ č. 944/3 tvorí svojim umiestnením a využitým spoločný dvor pri rodinných domoch súpisné č. 317, súpisné č. 316 a súpisné č. 315 vo vlastníctva nadobúdateľov a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
5. Žiadosť o pridelenie finančnej dotácie na mimoškolskú záujmovú činnosť pre Základnú školu s materskou školou v Hladovke a to vo výške 2100,-€ na rok 2016. Dotácia bude vo forme zmluvy č. 1/2016 zo dňa 21.03.2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na r. 2016, v zmysle znenia VZN č. 1/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
6. Dodatok č. 1/2016 k zmluve o dielo č. 2/2015 zo dňa 15.10.2015 uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. Rekonštrukcia MK „Za Horným Poľom“, vo výške 3583,40 EUR s DPH.
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
7. Práce naviac na rekonštrukcii MK „ Za Horným Poľom“, vo výške 5150,64 EUR s DPH.
Ing. Miloš Šustek - starosta obce
8. Finančný príspevok na kultúrne podujatie „Goralská nedeľa“, vo výške 1500,- EUR pre FSK GORAL Suchá Hora.
Ing. Miloš Šustek - starosta obce
9. Rozšírenie kultúrnej komisie o dvoch členov od 21.3. 2016
Noví členovia: Mgr. Katarína Masláková, Suchá Hora 332
Mgr. Martina Štrbová, Suchá Hora 329
Ing. Miloš Šustek – starosta obce
Zapisovateľ: Cyrulová M.
Overovatelia : Ing. Tatiana Trojanová
Daniel Červeň
V Suchej Hore 18.03. 2016

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.