Uznesenie č.3/2016 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.06.2016

UZNESENIE č. 3

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného:  10.06. 2016

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

                   

 A 1/2016  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.  Kontrola uznesenia č. 1/2016 zo dňa 18.03.2016, č. 2/2016 zo dňa 13.05.2016

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

2.  Žiadosť Adriána Šuvadu, Suchá Hora 271, č. 73/2016, zo dňa 25.4.2016

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce 

3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Suchá Hora za rok 2015

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce      

4.  Žiadosť č. 77/2016 Valko Miroslav, 02713 Suchá Hora 326, žiadosť o schválenie prevádzkových

      otváracích  hodín                                                                                               

                                                                                                   Ing. Miloš Šustek – starosta obce

                                                                                                                                                      

B 1/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Celkový program rokovania.

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2. Doplnok programu žiadosť p. A. Šuvadu, 027 13  Suchá Hora 271, č. 73/2016, zo dňa 25.4.2016

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

4. Návrh č.1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na

    území obce.

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

5.  Návrh Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Suchá Hora, programovacie

     obdobie 2016 - 2025

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

6. Navýšenie rozpočtovej položky 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – Dom nádeje z 1000,-

    € na 3000,- €

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

7.  Navýšenie kapitálových výdavkov na zakúpenie záhradnej techniky na 4000,-

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

8. Vyradenie dlhodobého majetku z účtovnej evidencie:  Požiarnicke  vozidlo CAS 25 S – 706

    evidované  v účtovnej evidencii na účte 022 v obstarávacej hodnote 8471,95 € a zostatkovej   

    hodnote 0,- €

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

9. Kúpu požiarnického vozidla CAS 25 S – 760, ŠPZ: TS 605 AE, rok výroby 1976, od mesta Trstená v

    zmysle znenia uznesenia MsZ č. 132/V/2016 zo dňa 3.5.2016 a jeho zavedenia do majetku obce

    v zmysle znenia 138/1991 Zb. SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

                                                                                                

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora na II. polrok 2016

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.

Overovatelia :  Ing. Tatiana Trojanová                                                    

                           Daniel Červeň

V Suchej Hore 10.06. 2016

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.