Uznesenie č.4/2016 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.09.2016

UZNESENIE č. 4

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného:  09.09. 2016

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

                   

 A 4/2016  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.  Kontrola uznesenia č. 3/2016 zo dňa 10.06.2016,                                                                                                                        

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

2.  Protest prokurátora k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Suchá Hora č. 2/2015

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce 

3.  Správa hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za I. polrok 2016

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce      

4.  Právne stanovisko Kubinec Partners s.r.o., k asanácii železničnej stanice a skladov na parc.  EKN

      č. 13816     

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

5.  Odstúpenie členov z kultúrnej komisie – Mgr. Martina Štrbová, Mgr. Katarína Masláková, od

     12.9.2016

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

6.  Ústnu žiadosť poslanca Jozefa Zurvalca o poberaní odmeny za vykonávanie  poslaneckej funkcie

     a funkcie predsedu poriadkovej komisie od 12.9.2016

B 4/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Celkový program rokovania.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2.   Doplnok programu: žiadosť č. 171/2016 o predaj pozemku, Ján Hubjak, 027 13  Suchá Hora 204

                                          Žiadosť o dotáciu na  stolný tenis ŠK Suchá Hora – Hladovka stolný tenis

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3.  Zrušenie ustanovenia čl. 2 ods. 2, 3 a čl. 6 ods. 1, 2, 3 Všeobecného záväzného nariadenia obce  

     Suchá Hora č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v

     čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní

     obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Obecného

     zastupiteľstva obce Suchá Hora dňa 30.01.2015.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

4. Rozpočtové opatrenie č. 3: príjem daru (výťažok z plesu) vo výške 1200,- € na nákup panvice do

    školskej jedálne a dofinancovanie zvyšnej čiastky  1100,- € z rozpočtu obce Suchá Hora,

    navýšením rozpočtovej  položky  09601 713004 41 stravovacie zariadenie, presunom z kapitálových

    výdavkov 0451 717001 miestne komunikácie.

                                               

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

5.  Rozpočtové opatrenie č. 4: navýšenie bežných príjmov- účet 221 20223332/0200 (daňové príjmy

     fyzických osôb) o 30000,- €.

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

6. Rozpočtové opatrenie č. 5: navýšenie rozpočtovej položky 0451 635006 údržba ciest o 21000,- €

    a to presunom  z rozpočtovej položky 0820 635006 kultúrny dom 12000,- € . A z očakávaného

    navýšenia celkových bežných príjmov územnej samosprávy do konca roku 2016, 111 003 z výnosov

    daňových príjmov fyzických osôb o 9000,- €.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

7.  Rozpočtové opatrenie č. 6: navýšenie rozpočtovej položky 637005  špeciálne služby a to o 9000,-

     €, z očakávaného navýšenia celkových bežných príjmov územnej samosprávy do konca roku 2016,

     111 003 výnosov daňových príjmov fyzických osôb.

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

8. Rozpočtové opatrenie č. 7: navýšenie rozpočtovej položky 633016 reprezentačné o 6000.- €

    z očakávaného navýšenia celkových bežných príjmov územnej samosprávy do konca roku 2016, z

    111 003 výnosov daňových príjmov fyzických osôb.

    Žiadosť ŠK Suchá Hora – Hladovka Stolný tenis - finančný  príspevok na stolný tenis vo výške 1300,-

    €.

    Ústna žiadosť neziskovej organizácie „Vjecna“-  finančný príspevok na kultúrne podujatie „Tanečný

    Dom“ v Suchej Hore vo výške 400,- €.

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

9. Rozpočtové opatrenie č.8 : navýšenie rozpočtovej položky 637003 propagácia o 2000,- €

    presunom  z rozpočtovej  položky 0510 637004 nakladanie s odpadmi.

                                                                                            

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 10.  Rozpočtové opatrenie č. 9: navýšenie rozpočtovej položky 0620 637014 verejnoprospešné práce

       stravovanie o 2000,- € presunom z rozpočtovej položky 0320 632001 ochrana pred požiarmi –

       energie.

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

11. Rozpočtové opatrenie č. 10: navýšenie rozpočtovej položky 634001 špeciálne kvapaliny o 500,- €

      presunom z rozpočtovej položky 0320 632001 ochrana pred požiarmi –  energie.

                                                                                            

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

12. Rozpočtové opatrenie č. 11: navýšenie rozpočtovej položky 09121 635006 41 údržba budovy ZŠ

      o 750,- €, na údržbu schodov a prístrešku  do obecnej knižnice z rozpočtovej položky 0111    

      633001    interiérové vybavenie .

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek – starosta obce

13. Predaj časti pozemku evidovaného ako parcela reg. „E“ č. 13220/4  zapísaného  na liste

      vlastníctva  č. 1078 katastrálne územie Suchá Hora v prospech Obce Suchá Hora v celku

      a to tej časti, ktorá podľa geometrického plánu č. 82/2016, overeného Okresným úradom

      Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. G1-283/16, dňa 17.08.2016, predstavuje diel 1

      o výmere 28 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 615/9 zastavané plochy

      a nádvoria 28 m2 v prospech Karola Šikyňu, nar. 19.03.1983, trvale bytom     

      Suchá Hora 217 v celku, za kúpnu cenu vo výške 0,66 EUR/m²,  čo činí za celú prevádzanú plochu

      sumu vo výške18,48 EUR.

      Pozemok parcela reg. „C“ č. 615/9 sa nachádza pri rodinnom dome súpisné č. 217,

      postavenom na pozemku parcela reg. „C“ č. 393 v Suchej Hore, vo vlastníctve nadobúdateľa,

      a svojim umiestnením a využitým tvorí neoddeliteľný celok so stavbou uvedeného rodinného

      domu a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods.

      8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

                                                      

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

14. Predaj časti pozemku evidovaného ako parcela reg. „E“ č. 13248/2 a č. 13249/2 zapísané na liste

       vlastníctva  č. 1078 katastrálne územie Suchá Hora v prospech Obce Suchá Hora v celku

       a to tej časti, ktorá podľa geometrického plánu č. 85/2016 vyhotoveného dňa 16.8.2016  

       overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. G1-290/16, dňa   

       02.09.2016, predstavuje diel 10 o výmere 3m2 a diel 11m2 o výmere 26m2  novovytvoreného

       pozemku parcela reg. „C“ č. 571/4   zastavané plochy a nádvoria 29 m2 v celku, v prospech Jána

       Hubjaka, nar. 27.01.1964, bytom Suchá Hora 204, za kúpnu cenu vo výške 0,66 EUR/m²,  čo činí

       za celú prevádzanú plochu sumu vo výške 19,14 EUR.

       Pozemok parcela reg. „C“ č. 571/4 sa nachádza pri rodinnom dome súpisné č. 204,

       postavenom na pozemku parcela reg. „C“ č. 571/3 v Suchej Hore, vo vlastníctve nadobúdateľa,

       a svojim umiestnením a využitým tvorí neoddeliteľný celok so stavbou uvedeného rodinného

       domu a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods. 8

       písmeno b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

                                                      

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek – starosta obce

15.  Prijatie daru s poďakovaním v podiele 1/4 z pozemkov reg. „C“ č. 1179/10 orná pôda (ďalej len    

      „OP“) o výmere 301 m2 , č. 1179/14 OP o výmere 208 m2 , č. 1179/21 OP o výmere 284 ma č.

      1179/25 OP o výmere 142 m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Suchá Hora o celkovej

      výmere 234 m2 pre zriadenie miestnej komunikácie od vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva č.  

     1827 uvedených ako Ján Šikyňa, nar. 24.05.1981 a manželka Anna Šikyňová rod. Kendralová, nar.

     11.10.1983, trvale bytom 02713 Suchá Hora 411, ktoré menovaní darujú Obci Suchá Hora.

     Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce, Ing. Miloša Šusteka, aby uzatvoril                             

      darovaciu zmluvu k predmetu daru za stanovených podmienok, pričom všetky náklady spojené

      s prevodom nehnuteľností znáša obec.

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

16. Vianočný príspevok pre dôchodcov Obce Suchá Hora nad 60 rokov  vo výške 10,- € na 1 občana

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek - starosta obce

17. Finančný príspevok deťom na Mikuláša vo výške do 3,- € na 1 dieťa.

                                                                                                   Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

18. Spracovanie projektovej dokumentácie so začatím asanačného konania a vlastnej asanácie

      budovy a skladov na náklady obce , ktoré budú vymáhané od vlastníka, v prípade ak sa

      v budúcnosti,  k týmto budovám prihlási.

   

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

19 . Rozšírenie kultúrnej komisie o nového  člena od 12.09. 2016 – Katarína Oklapková, bytom Suchá    

       Hora 388.

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek -  starosta obce

C 4/2016 Obecné zastupiteľstvo doporučuje:  

1. Starostovi obce Suchá Hora vykonať štátny stavebný dohľad nad budovou bývalej železničnej stanice a skladov na pozemku EKN č. 13186 vo vlastníctve obce podľa § 98 ods. 1 stavebného zákona.

Zapisovateľ:  Cyrulová M.

Overovatelia :  Miroslav Chovančák

                        Jozef Zurvalec                                                    

                          

V Suchej Hore 09.09. 2016

 

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.