Uznesenie č. 5/2016 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2016

UZNESENIE č. 5

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 22.10. 2016

o 14.00 hod. (sobota) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 A 5/2016  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.  Kontrola uznesenia č. 4/2016 zo dňa 09.09.2016                                                                                                                 

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 B 5/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Celkový program rokovania

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2. Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) stavebného zákona a prijatie  VZN Obce Suchá Hora o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Suchá Hora v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) stavebného zákona

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3. Návrh, aby si stavebníci rodinných domov (Katarína Šprláková, Suchá Hora 37, Daniel Šprlák, Suchá Hora 37, Roman Šprlák, Suchá Hora 37, Ľubomír Šprlák, Suchá Hora 37,)  zabezpečili projektovú dokumentáciu pre  inžinierske siete, ich výstavbu  a činnosť s tým spojenú na výstavbu rodinných domov, a to  na vlastné náklady,  podľa schválených Zmien a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

4. Rozpočtové opatrenie č. 12: navýšenie rozpočtovej položky 09602 školské stravovanie o 1900,- €, presunom z rozpočtovej položky 09 111 63 bežné výdavky

  

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

C 5/2016 Obecné zastupiteľstvo konštatuje: 

1.Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora bol po dobu 30 dní  zverejnený na úradnej tabuli Obce a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, a právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb

                                                                                                    Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3. Zo strany verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora

                                                                                                   Ing. Miloš Šustek – starosta obce

4. Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania preskúmal Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora podľa § 25 stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP-2016/026083/HRI zo dňa 19.9.2016

                                                                                                    Ing. Miloš Šustek – starosta obce

D 5/2016 Obecné zastupiteľstvo súhlasí: 

1. S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora

                                                                                                     Ing. Miloš Šustek – starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.

Overovatelia :  Ing. Jozef Kovalik

                           Daniel Červeň                                                    

                          

V Suchej Hore 22.10. 2016

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.