Uznesenie č. 6/2016 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016

UZNESENIE č. 6

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 16.12. 2016

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 A 6/2016  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.  Kontrola uznesenia č. 5/2016 zo dňa 22.10.2016                                                                                                                 

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

2. Žiadosť č. 193/2016, zo dňa 14.10.2016, Vladimír Šikyňa a Helena Šikyňová, Suchá Hora 38, žiadosť

    o prevod pozemku

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

3. Žiadosť č. 220/2016 zo dňa 12.12.2016, Žiadosť občanov o zabezpečenie detského ihriska v obci

     Suchá Hora

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

4.  Správa nezávislého audítora

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

5.  Dodatok správy audítora

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

6.  Oznámenie o zmene otváracích hodín – predloženie, Valko Miroslav, Suchá Hora 326

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

7.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Suchá Hora k návrhu rozpočtu 2017

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 6/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1.  Doplnok programu: Valko M. , Suchá Hora 326, Oznámenie o zmene otváracích hodín –  

                                          predloženie,

                                          Úprava rozpočtu

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

2. Celkový program rokovania

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3. Zámenu spoluvlastníckeho podielu 10/24, na parcele EKN č. 13057, k. ú. Suchá Hora, extravilán, ktorý je podľa LV č. 2415 v spoluvlastníctve obce Suchá Hora, čo činí 1154,58 m2, za spoluvlastnícky podiel ½ na parcele EKN č. 13023, k. ú. Suchá Hora, extravilán, ktorý je podľa LV č. 987 v spoluvlastníctve Heleny Šikyňovej , trvale bytom Suchá Hora č. 38, čo činí 1179,50 m2 . Náklady  spojené s prevodom týchto pozemkov znáša žiadateľ: Vladimír Šikyňa, bytom  Suchá Hora č. 38 a Helena Šikyňová, bytom Suchá Hora č. 38

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

4. Predloženie štúdie projektu: „MŠ s jedálňou“ v rámci výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek - starosta obce

5.  Záväzok obce Suchá Hora ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora do troch rokov od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie predmetnej  územnoplánovacej dokumentácie medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Obcou Suchá Hora

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

6.  Žiadosť o zaradenie nových členov do DHZO Suchá Hora

     ŠIMALA Vladislav, nar. 8.10.1976 trvale bytom Suchá Hora 375

     ŠIMALA Ján, nar. 23.7.1980, trvale bytom Suchá Hora 176

     BRNUŠÁK Bohuš, nar. 24.11.1979, trvale bytom Suchá Hora 100

     BRNUŠÁK Karol, nar. 8.8.1983, trvale bytom Suchá Hora 100

     ŠPRLÁK Daniel, nar. 22.6.1971, trvale bytom Suchá Hora 232

     ŠPRLÁK Bohumil, nar. 23.11.1981, trvale bytom Suchá Hora 233

     TROJAN Daniel, nar. 4.8.1982, trvale bytom Suchá Hora 298

     TROJAN Daniel, nar. 18.8.1999, trvale bytom Suchá Hora 372- s platnosťou od 19.8.2017

     REGULY Roman, nar. 16.4.1989, trvale bytom Suchá Hora 175

     ŠKVAREK Jozef, nar. 12.1.1999, trvale bytom Suchá Hora 367- s platnosťou od 13.1.2017

     ŠIKYŇA Anton, nar. 21.2.1962, trvale bytom Suchá Hora 274

     HUBJAK Pavol, nar. 26.6.1977, trvale bytom Suchá Hora 103

     Menovaní budú zaradení do funcie HASIČ

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

7.  Žiadosť o schválenie plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na obdobie rokov 2017-2021 v obci Suchá Hora

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek - starosta obce

8.  Výkup pozemkov pod prístavbu hasičskej stanice a areálu a to vedľa budovy hasičskej zbrojnice k súčasnej trafostanici v sume 5,- €/m2

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

9. Návrh VZN Obce Suchá Hora č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.                     

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

10.  Rozpočtové opatrenie č. 13: navýšenie rozpočtovej položky 0451635006 miestne komunikácie o 5500,- €, presunom z rozpočtovej položky 0111611 mzdy

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

11. Rozpočtové opatrenie č. 14: navýšenie rozpočtovej položky 0820635006 údržba kultúrneho domu o 4000,- €, presunom z rozpočtovej položky 0111611 mzdy

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

12.  Návrh rozpočtu Obce  Suchá Hora na roky 2017-2019

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

13.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

14.  Zvýšenie nájmu KD Suchá Hora za predajné akcie pre právnické osoby na sumu 100,- €

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.

Overovatelia :  Ľudovít Dreveňák

                            Karol Santer                                                

                          

V Suchej Hore 16.12. 2016

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.