Uznesenie č. 2/2017 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2017

UZNESENIE č. 2

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 31.3. 2017

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 A 2/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.  Kontrola uznesenia č. 1/2017 zo dňa 20. 1.2017                                                                                                                 

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 2/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

                                                                                              

1. Celkový program rokovania.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2. Rozpočtové opatrenie č. 1: navýšenie rozpočtovej položky kapitálových výdavkov 7110010320 na

    nákup pozemkov pod prístavbu pod Hasičskú zbrojnicu, o 4000,- €, z očakávaného navýšenia

    celkových bežných príjmov územnej samosprávy, 111 003 z výnosov daňových príjmov fyzických

    osôb

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3. Rozpočtové opatrenie č. 2: navýšenie rozpočtovej položky 0820635006 údržba kultúrneho domu, o

    10000,- €, z očakávaného navýšenia celkových bežných príjmov územnej samosprávy, 111 003

    z výnosov daňových príjmov fyzických osôb

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

4. Rozpočtové opatrenie č. 3: navýšenie rozpočtovej položky 0111633002  výpočtová technika, o

    1000,- €, z očakávaného navýšenia celkových bežných príjmov územnej samosprávy, 111 003

    z výnosov daňových príjmov fyzických osôb

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

5. -predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora“,

    realizovaného v rámci výzvy IROP-PO23-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným

    územným plánom obce a platným programom rozvoja obce

    -zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

    -zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

    rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo predstavuje  11 062,97

    EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoc

    -zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

                                                                                           

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

9. Rozpočtové opatrenie č. 4: navýšenie rozpočtovej položky 0111633016  reprezentačné, o

    1500,- €, z očakávaného navýšenia celkových bežných príjmov územnej samosprávy, 111 003

    z výnosov daňových príjmov fyzických osôb                                                                                                                                          

                                                                                             Ing. Miloš Šustek - starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.

Overovatelia :  Daniel Červeň

                         Ing. Jozef Kovalik                                         Ing. Miloš Šustek

                                                                                                starosta obce v.r.                 

                                              

                          

V Suchej Hore 31.3. 2017

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.