Uznesenie č. 3/2017 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2017

UZNESENIE č. 3

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 06.04. 2017

o 12.00 hod. (štvrtok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 

A 3/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

                                                                                               

1. Celkový program rokovania.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora“,

    realizovaného v rámci výzvy IROP-PO23-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným

    územným plánom obce a platným programom rozvoja obce

    -zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

    -zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

    rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo predstavuje  11 069,68

    EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoc

    -zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 B 3/2017 Obecné zastupiteľstvo ruší:

1. v uznesení č. 2/2017 zo dňa 31.03.2017 bod B 2/2017/5

                                                                                             Ing. Miloš Šustek - starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.                                                                          Ing. Miloš Šustek

Overovatelia :  Ing. Tatiana Trojanová                                                        starosta obce

                           Miroslav Chovančák                                                                 v.r.

                                               

                          

V Suchej Hore 6.4. 2017

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.