Uznesenie č. 4/2018 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2018

UZNESENIE č. 4

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 30.06. 2018

o 19.00 hod. (sobota) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 

   

A 4/2018  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. Kontrolu uznesenia č. 2/2018 zo dňa 13.06.2018, uznesenia č. 3/2018 zo dňa 18.06.2018

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2017

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Prevedenie nedefinovaného zostatku bežného účtu vo výške 48473,14 € do rezervného fondu

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Vzdanie sa odmeny za prácu členky kultúrnej komisie Mgr. Evy Valkovej, bytom                     od  01.07.2018

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 4/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. Celkový program rokovania

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Doplnok programu – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

                                           vzdanie sa odmeny členky kultúrnej komisie Mgr. E. Valkovej, bytom  

                                         

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Záverečný účet obce Suchá Hora za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Prebytok hospodárenia  za rok 2017 vo výške 10% 2861,35 € previesť do Rezervného fondu,

          plus zostatok  za rok 2017 vo výške 25752,19 €

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Zmenu a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) stavebného zákona a prijatie  VZN Obce Suchá Hora o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu Obce Suchá Hora v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) stavebného zákona

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora na II. polrok 2018

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek – starosta obce

      C 4/2018 Obecné zastupiteľstvo konštatuje: 

      1.Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora bol po dobu 30 dní  zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými                     a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona

                                                                                                   Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, a právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb

                                                                                                    Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Zo strany verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora

                                                                                                   Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania preskúmal Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora podľa § 25 stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP-2018/011664/TOM zo dňa 1.3.2018

                                                                                                    Ing. Miloš Šustek – starosta obce

D 4/2018 Obecné zastupiteľstvo súhlasí: 

 1. S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora

                                                                                                     Ing. Miloš Šustek – starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.                                                                          Ing. Miloš Šustek

Overovatelia :  Ing. Jozef Kovalik                                                               starosta obce v.r.

                        Ing. Tatiana Trojanová

                                              

                          

V Suchej Hore 30.06.2018

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.