Uznesenie č. 5/2018 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.08.2018

UZNESENIE č. 5

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 10.08. 2018

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 

   

A 5/2018  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

  1. Kontrolu uznesenia č. 4/2018 zo dňa 30.06.2018

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Informácie o nefunkčnosti spoločného stavebného úradu v Trstenej a jeho zánik k 1.9.2018. Od 1.9.2018 pripravené náhradné riešenie.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 5/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  1. Celkový program rokovania

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

  1. Plný pracovný úväzok starostu obce Suchá Hora na volebné obdobie 2018-2022

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

      3.V zmysle rozhodnutia 203/2018 zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí  počet poslancov na volebné obdobie  2018-2022 s počtom 7 a 1 volebný obvod

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

  1. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2:

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 633006 všeobecný materiál  o 4000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 637005 špeciálne služby o 3000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 642006 transfery na členské príspevky o 4000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0320 637005 špeciálne služby DHZ o 1500,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0510 716 nakladanie z odpadmi o 2000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0810 717001 realizácia nových stavieb o 2000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 713004 nákup prevádzkového náradia o 2000,- € navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 716 prípravná a projektová dokumentácia o 2000,- €

          z výnosov daňových príjmov fyzických osôb.                                                

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

  1. Vianočný príspevok pre dôchodcov Obce Suchá Hora nad 60 rokov  vo výške 10,- € na 1 občana

                                                                                              

                                                                                              Ing. Miloš Šustek – starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.                                                                          Ing. Miloš Šustek

Overovatelia :  Daniel Červeň                                                                   starosta obce v.r.

                           Karol Santer

                                              

V Suchej Hore 10.08.2018