Uznesenie č. 6/2018 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2018

UZNESENIE č. 6

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 20.10. 2018

o 19.00 hod. (sobota) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 

   

A 6/2018 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. Kontrolu uznesenia č. 5/2018 zo dňa 10.08.2018

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Kontrolu procesu verejného obstarávania pre projekt „Výstavba Materskej školy obce Suchá Hora

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Informácie o kontrole hlavného kontrolóra obce Suchá Hora počas roka 2018                                                                                                                                

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Úprava rozpočtových položiek školstvo: Príjem 311 – Grant od Kia Motors pre MŠ vo výške 1998,20

                                                                            Výdaj: 221 09111 633009 vo výške 1998,20

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Monografia obce Suchá Hora

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 6/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. Celkový program rokovania

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Schvaľuje predaj časti pozemku evidovaného ako parcela reg. „E“ č. 13216/1 zapísaného na liste vlastníctva č. 1078 katastrálne územie Suchá Hora, v prospech Obce Suchá Hora v celku, a to tej časti podľa geometrického plánu č. 5/2000 vyhotoveného dňa 10.01.2000, predstavuje diel 1 o výmere 55 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 217/2 zastavané plochy a nádvoria 749 m2diel 2 o výmere 36 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 271/1 zastavané plochy a nádvoria 328 m2 v celku (celková výmera pozemkov je 91 m2) v prospech Jozefa Pikulu,          trvale bytom                           za kúpnu cenu vo výške 0,66 EUR/m², čo činí za celú prevádzanú plochu sumu vo výške 60,06 EUR.

          Pozemky parcely reg. „C“ č. 217/2 a č. 271/1, sa nachádzajú pod a pri rodinnom domom súpisné č. 109 v Suchej Hore, ktorý je podľa zápisu na LV č. 678 katastrálne územie Suchá Hora vo vlastníctve                            nadobúdateľa. Svojím umiestnením a využitým tvoria neoddeliteľný celok so stavbou a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991                Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 1. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2016.

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Finančnú spoluúčasť na projekte Wifi pre teba – access point a to vo výške 5 %, čo činí cca 500,- €.

          Predloženie projektu Wifi pre teba – access point podľa predloženej realizačnej projektovej dokumentácie.

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Zaradenie nových členov do DHZO Suchá Hora: Andrej Novara,

                                                                                       Miroslav Hubjak

                                                                                                 Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Plnomocenstvo pre starostu obce Ing. Miloša Šusteka, aby v mene obce uzavrel splnomocnenie so spoločnosťou KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o., Tvrdošín, vo veci zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam C-KN parcele č. 230/51, č. 230/52, č. 1116/12, č. 1116/13 zapísanými na LV č. 2459, k. ú. Suchá Hora, a C-KN parcele č. 230/48, 230/49 zapísanými na LV č. 2458, k. ú. Suchá Hora a na všetky s tým súvisiace úkony.

                                                                                                   Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Zriaďovaciu listinu DHZO Suchá Hora.

                                                                                                   Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3:

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 611 tarifný plat o 9000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 634002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené o 2000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 637003 propagácia, reklama a inzercia o 500,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 637004 všeobecné služby o 2000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0111 637005 špeciálne služby o 2000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0620716 projektová dokumentácia o 10000,- €

          navýšenie rozpočtovej výdavkovej položky 0320 633006 všeobecný materiál o 1000,- €

          z výnosov daňových príjmov fyzických osôb.                                                

                                                                                            Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Suchá Hora, pod existujúcou miestnou komunikáciu „Na Lánikoch“ zobrazených na katastrálnej mape ako

- parcela reg. „C“ č. 1179/45 zastavané plochy a nádvoria 22 m2, č. 1179/51 zastavané plochy a nádvoria 17 m2 od Janky Kovaľákovej rod. Červeňovej, , trvale bytom          , v podiele 8/48 na ktorý pripadá výmera 6,5 m2, za cenu vo výške 0,033 EUR/m² čo zodpovedá sume vo výške 0,21 EUR

- č. 1179/44 zastavané plochy a nádvoria 24 m2 od Janky Števekovej rod. Hutlasovej, trvale bytom              , v podiele 5/8 na ktorý pripadá výmera 15 m2, za cenu vo výške 0,033 EUR/m² čo zodpovedá sume vo výške 0,49 EUR

- č. 1179/43 zastavané plochy a nádvoria 18 m2 od Ján Škvareka,  trvale bytom                , podiele 31/220 na ktorý pripadá výmera 2,5 m2, za cenu vo výške 0,033 EUR/m² čo zodpovedá sume vo výške 0,08 EUR

- č. 1179/41 zastavané plochy a nádvoria 16 m2, č. 1308/9 zastavané plochy a nádvoria 16 m2 od Márii Šikyňovej rod. Korčekovej, , trvale bytom           , v podile 1/6 na ktorý pripadá výmera 5,3 m2, za cenu vo výške 0,033 EUR/m² čo zodpovedá sume vo výške 0,17 EUR

- č. 1176/13 zastavané plochy a nádvoria 5 m2, č. 1179/53 zastavané plochy a nádvoria 80 m2, č. 1179/54 zastavané plochy a nádvoria 59 m2, č. 1308/13 zastavané plochy a nádvoria 2 m2 a č. 1308/14 zastavané plochy a nádvoria 25 m2 od Margity Bušovej rod. Zurvalcovej,  trvale bytom                 ,v podiele 20/30 na ktorý pripadá výmera 114 m2 za cenu vo výške 0,033 EUR/m² čo zodpovedá sume vo výške 3,76 EUR

v geometrickom pláne č. 33/2012 zo dňa 10.09.2012 zapísaného do KN pod PVZ č. 115/15, ako parcely reg. „C“

- č. 1179/40 zastavané plochy a nádvoria 15 m2, č. 1308/8 zastavané plochy a nádvoria 18 m2 od Anny Šikyňovej rod. Šikyňovej,  trvale bytom           , v celku, za cenu vo výške 0,033 EUR/m² čo zodpovedá sume vo výške 1,08 EUR

- č. 1179/50 zastavané plochy a nádvoria 15 m2, č. 1308/12 zastavané plochy a nádvoria 3 m2 od Jozefa Janča, trvale bytom         , v podiele17/32 a Michala Oleša,  trvale bytom           v podiele 15/64, spolu v podiele 49/64 na ktorý pripadá výmera 13,8 m2 za cenu vo výške 0,033 EUR/m² čo zodpovedá sume vo výške 0,45 EUR

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Vianočný príspevok pre dôchodcov Obce Suchá Hora nad 60 rokov vo výške 20,- € na 1 občana

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Finančný príspevok deťom na Mikuláša vo výške do 3,- € na 1 dieťa.

                                                                                           Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Odmenu hlavnému kontrolórovi obce 400,- €.

                                                                                           Ing. Miloš Šustek - starosta obce

C 6/2018 Obecné zastupiteľstvo ruší:

 1. Uznesenie č. 2/2018 a to v bode C2/2018/1

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

 1. Uznesenie č. 5/2018 a to v bode B 5/2018/7

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

                                                                                              

D 6/2018 Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

 1. Uzavrieť zmluvu o dielo „Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora „ s firmou POSTAV s.r.o., Liesek, na základe výsledkov správy z druhej ex – ante kontroly zo dňa 26.09.2018 – odbor SO pre IROP.

                                                                                             Ing. Miloš Šustek – starosta obce

Zapisovateľ: Cyrulová M.                                                                     Ing. Miloš Šustek

Overovatelia : Ľudovít Dreveňák                                                          starosta obce v.r.

                        Ing. Jozef Kovalik

                                              

V Suchej Hore 20.10.2018