VZN č.3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dhsajdhajkadkjlhasdlkj