VZN 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady