Obec Suchá Hora
Suchá Hora

Matrika

Činnosti Matričného úradu a výška poplatkov

Matričné obvody

Príslušnou matrikou, na ktorej si občan matričné doklady vybavuje, je tá, v obvode ktorej sa matričná udalosť - narodenie, uzavretie manželstva, smrť udiala.

Preto aj výpisy z matričných kníh /rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy/, osoba žiada z tej matrike, kde je matričná udalosť zapísaná.

Všetky narodenia, sobáše a úmrtia občanov Slovenskej republiky, ktoré sa udiali mimo územia republiky, eviduje osobitná matrika. O zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine treba požiadať. Žiadosti o zápis do osobitnej matriky sa podávajú aj na zastupiteľskom úrade SR v cudzine. Cudzie verejné listiny predkladané na zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky musia obsahovať príslušné overenia a byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Kontakt pre poštový styk: Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika,Drieňova 22, 826 86 Bratislava

Činnosť na úseku matrík sa riadi zákonom o matrikách číslo 154/1994. Z.z., úcinnost od 1.januára 1995. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli. Okrem toho sa do nej zapisujú tiež ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre zistenie alebo overenie osobného stavu občana, napr. údaje o osvojení, rozvode, o určení otcovstva a pod.

PRÍSLUŠNOSŤ MATRIČNÉHO ÚRADU

 • udalosť sa oznamuje a rodný, sobášny a úmrtný list vybavuje na príslušnom úrade podľa miesta matričnej udalosti /teda tam, kde sa človek narodil, uzatvoril manželstvo, zomrel/
 • ak nie je jasné, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis ten matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla
 • ak sa udalosť stane v dopravnom prostriedku, zápis sa uskutoční na príslušnej matrike v obvode, kde bola osoba vyložená z dopravného prostriedku
 • ak občana vyhlási za mŕtveho súd, zápis vykoná na základe rozhodnutia súdu matričný úrad v sídle súdu

ČO TREBA NA ZÁPIS DO MATRIKY A NA VYBAVENIE LISTOV

Kniha narodení a rodný list

 • narodenie oznamuje matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo po ňom poskytol liečený úkon, v ostatných prípadoch tak robí sám rodič
 • oznámiť narodenie možno aj ústne
 • povinnosť urobiť oznámenie treba - s výnimkou matky - splniť do troch pracovných dní
 • rodný list je vlastne prvým výpisom z knihy narodení - spravidla sa vybavuje do troch dní od doručenia hlásenia o narodení dieťaťa z pôrodnice na príslušný matričný úrad
 • ak sú rodičia dieťaťa zosobášení, je potrebné predložiť sobášny list rodičov, preukazy totožnosti, u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u ovdovenej úmrtný list manžela

Kniha manželstiev a sobášny list

K žiadosti o uzavretie manželstva treba pripojiť tieto doklady:

Snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky:

 • slobodní:
  • Vlastné rodné listy a platné občianske preukazy
 • ovdovelí:
  • Vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela/ky/, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho
 • rozvedení:
  • Vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby /od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinci predložia:

 • Všetky hore uvedené doklady, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami /doklady písané v cudzom jazyku je potrebné k ním doložiť aj preklad súdneho tlmočníka/
 • Matričnému úradu snúbenci vyššie uvedené doklady predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Sobášny list sa spravidla vybavuje v najbližší pracovný deň po uzavretí manželstva: v prípade cirkevného sobáša je cirkevný úrad povinný do troch dní doručiť zápisnicu na príslušný matričný úrad, ktorý potom vyhotoví sobášny list

Kniha úmrtí a úmrtný list

- úmrtie oznamuje matričnému úradu lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela

- predložiť treba tri kópie listu o prehliadke mŕtveho - vydá ich lekár, občiansky preukaz zosnulého a osoby, ktorá vybavuje pohreb

Koľko stojí vybavenie matričných a ostatných dokladov

 • prvý výpis z matriky bez poplatku
 • za každý ďalší výpis sa platí 5,- € v hotovosti priamo na matričnom úrade
 • nahliadnutie do matriky za každý zväzok 2,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,- €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,- €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,- €
 • uzavretie manželstva ak ani jeden so snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,- €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 20,- €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €
 • osvedčovanie podpisov na listinách 2,- €
 • osvedčovanie odpisu /fotokópie/ - za každú aj začatú stranu sloven. textu 2,-€
 • osvedčovanie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stanu českého textu 3 €
 • overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 4,- €/2,- €

Čo treba pri osvedčovaní podpisu na listine a fotokópie listiny

a/ osvedčovanie podpisu

 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobytu pre cudzinca
 • cudzinci môžu podpis na listine osvedčiť iba s trvalým pobytom na území SR

b/ osvedčovanie fotokópia listiny

 • originál a fotokópiu /odpis/ listiny

osvedčovanie sa nevykonáva, ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Natur Pack

Natur pack

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Projekty

Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Kód projektu v ITMS2014+: 302021G752 

MŠ

MŠ

MŠ

Jednoduché pozemkové úpravy

Komplexné pozemkové úpravy v katastri obce Suchá Hora

Voľby

          Voľby do Európskeho                       parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Prezidentské voľby 2024

Parlamentné voľby

Referendum

Voľby 2022

Fotografie

Kontakt

Obec Suchá Hora

027 13 Suchá Hora 252

tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63

mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77

e-mail: obec@suchahora.eu