Obec Suchá Hora
Suchá Hora

Matrika

Činnosti Matričného úradu a výška poplatkov

Matričné obvody

Príslušnou matrikou, na ktorej si občan matričné doklady vybavuje, je tá, v obvode ktorej sa matričná udalosť - narodenie, uzavretie manželstva, smrť udiala.

Preto aj výpisy z matričných kníh /rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy/, osoba žiada z tej matrike, kde je matričná udalosť zapísaná.

Všetky narodenia, sobáše a úmrtia občanov Slovenskej republiky, ktoré sa udiali mimo územia republiky, eviduje osobitná matrika. O zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine treba požiadať. Žiadosti o zápis do osobitnej matriky sa podávajú aj na zastupiteľskom úrade SR v cudzine. Cudzie verejné listiny predkladané na zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky musia obsahovať príslušné overenia a byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Kontakt pre poštový styk: Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika,Drieňova 22, 826 86 Bratislava

Činnosť na úseku matrík sa riadi zákonom o matrikách číslo 154/1994. Z.z., úcinnost od 1.januára 1995. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli. Okrem toho sa do nej zapisujú tiež ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre zistenie alebo overenie osobného stavu občana, napr. údaje o osvojení, rozvode, o určení otcovstva a pod.

PRÍSLUŠNOSŤ MATRIČNÉHO ÚRADU

 • udalosť sa oznamuje a rodný, sobášny a úmrtný list vybavuje na príslušnom úrade podľa miesta matričnej udalosti /teda tam, kde sa človek narodil, uzatvoril manželstvo, zomrel/
 • ak nie je jasné, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis ten matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla
 • ak sa udalosť stane v dopravnom prostriedku, zápis sa uskutoční na príslušnej matrike v obvode, kde bola osoba vyložená z dopravného prostriedku
 • ak občana vyhlási za mŕtveho súd, zápis vykoná na základe rozhodnutia súdu matričný úrad v sídle súdu

ČO TREBA NA ZÁPIS DO MATRIKY A NA VYBAVENIE LISTOV

Kniha narodení a rodný list

 • narodenie oznamuje matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo po ňom poskytol liečený úkon, v ostatných prípadoch tak robí sám rodič
 • oznámiť narodenie možno aj ústne
 • povinnosť urobiť oznámenie treba - s výnimkou matky - splniť do troch pracovných dní
 • rodný list je vlastne prvým výpisom z knihy narodení - spravidla sa vybavuje do troch dní od doručenia hlásenia o narodení dieťaťa z pôrodnice na príslušný matričný úrad
 • ak sú rodičia dieťaťa zosobášení, je potrebné predložiť sobášny list rodičov, preukazy totožnosti, u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u ovdovenej úmrtný list manžela

Kniha manželstiev a sobášny list

K žiadosti o uzavretie manželstva treba pripojiť tieto doklady:

Snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky:

 • slobodní:
  • Vlastné rodné listy a platné občianske preukazy
 • ovdovelí:
  • Vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela/ky/, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho
 • rozvedení:
  • Vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby /od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinci predložia:

 • Všetky hore uvedené doklady, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami /doklady písané v cudzom jazyku je potrebné k ním doložiť aj preklad súdneho tlmočníka/
 • Matričnému úradu snúbenci vyššie uvedené doklady predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Sobášny list sa spravidla vybavuje v najbližší pracovný deň po uzavretí manželstva: v prípade cirkevného sobáša je cirkevný úrad povinný do troch dní doručiť zápisnicu na príslušný matričný úrad, ktorý potom vyhotoví sobášny list

Kniha úmrtí a úmrtný list

- úmrtie oznamuje matričnému úradu lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela

- predložiť treba tri kópie listu o prehliadke mŕtveho - vydá ich lekár, občiansky preukaz zosnulého a osoby, ktorá vybavuje pohreb

Koľko stojí vybavenie matričných a ostatných dokladov

 • prvý výpis z matriky bez poplatku
 • za každý ďalší výpis sa platí 5,- € v hotovosti priamo na matričnom úrade
 • nahliadnutie do matriky za každý zväzok 2,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,- €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,- €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,- €
 • uzavretie manželstva ak ani jeden so snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,- €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 20,- €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €
 • osvedčovanie podpisov na listinách 2,- €
 • osvedčovanie odpisu /fotokópie/ - za každú aj začatú stranu sloven. textu 2,-€
 • osvedčovanie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stanu českého textu 3 €
 • overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 4,- €/2,- €

Čo treba pri osvedčovaní podpisu na listine a fotokópie listiny

a/ osvedčovanie podpisu

 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobytu pre cudzinca
 • cudzinci môžu podpis na listine osvedčiť iba s trvalým pobytom na území SR

b/ osvedčovanie fotokópia listiny

 • originál a fotokópiu /odpis/ listiny

osvedčovanie sa nevykonáva, ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Natur Pack

Natur pack

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Projekty

Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Kód projektu v ITMS2014+: 302021G752 

MŠ

MŠ

MŠ

Jednoduché pozemkové úpravy

 

Voľby

Parlamentné voľby

Referendum

Voľby 2022

Fotografie

Kontakt

Obec Suchá Hora

027 13 Suchá Hora 252

tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63

mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77

e-mail: obec@suchahora.eu